• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Forum Związków Zawodowych – centrala związkowa, powstała w roku 2002 w Bydgoszczy, gdzie mieści się jej siedziba. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju. zobacz więcej...

Nagrody jubileuszowe nauczycieli PDF Drukuj Email
(6 głosów, średnia ocena 2.67 na 5)
Wpisany przez Jerzy Przybyszewski   
Czwartek, 11 Luty 2010 13:32

Nauczyciel zatrudniony od 1 września 1989 r. nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy w podstawie – obok wynagrodzenia zasadniczego z dodatkami – można uwzględnić również godziny ponadwymiarowe z roku szkolnego 2008/2009?
Tak, w podstawie nagrody jubileuszowej można uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe z roku szkolnego 2008/2009, ponieważ nauczyciel nabył prawo do tej nagrody z upływem 31 sierpnia 2009 r., czyli ostatniego dnia roku szkolnego 2008/2009.
Rok szkolny obejmuje okres od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego (art. 63 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
Do okresu pracy, uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej, zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (zob. § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania; dalej: rozporządzenie o nagrodach).
Jeśli nauczyciel w swojej karierze zawodowej pracował tylko w szkole (od 1 września 1989 r.), to tylko ten okres będzie wliczony do stażu jubileuszowego. Przy liczeniu stażu nie stosuje art. 112 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (czyli termin nie będzie odpowiadał nazwą czy datą terminowi początkowemu). Sąd Najwyższy w wyroku z 19 grudnia 1996 r. (sygn. akt I PKN 47/96) stwierdził bowiem, że sposób liczenia terminów określonych w tym przepisie nie ma zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych (np. nagrody jubileuszowej). W tych przypadkach trzeba wykorzystywać zasady potoczne. Pracownik nabywa uprawnienie pracownicze z upływem dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, od którego zaczęło się liczenie, lub ostatniego dnia okresu uprawniającego. Oznacza to, że nauczyciel, który został zatrudniony 1 września 1989 r., uzyskał prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy z upływem 31 sierpnia 2009 r.
Sposób ustalania podstawy nagrody jubileuszowej określa § 3 rozporządzenia o nagrodach. Podstawę tę stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Wynagrodzenie to oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (§ 3 ust. 3 rozporządzenia o nagrodach). Oznacza to, że trzeba postępować według przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.
W podstawie nagrody, do której nauczyciel nabył prawo 31 sierpnia 2009 r., należy uwzględnić:
• składniki w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek - w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do nagrody, czyli w sierpniu 2009 r.,
• wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - w wysokości ustalonej w wyniku pomnożenia przeciętnej miesięcznej liczby godzin z miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody (czyli z okresu wrzesień 2008 r. - sierpień 2009 r., a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż rok szkolny - z tego okresu) przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu nabycia prawa do nagrody; aby określić stawkę godzinową wynagrodzenia miesięcznego, należy obliczyć miesięczną liczbę godzin do przepracowania nauczyciela (tj. pomnożyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela przez 4,16, zaokrąglając wynik do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę,
• dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, a także wynagrodzenie za pracę w święto - w wysokości obliczonej w wyniku podzielenia sumy wynagrodzenia otrzymanego przez nauczyciela w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2008/2009 przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
autor:
BOŻENA STYCZYŃSKA
Rachunkowość Zarządcza
Podstawy prawne
• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706)
• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1705)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. Nr 128, poz. 1418)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 264. poz. 2634)
Nagrody jubileuszowe nauczycieli